Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ενημερωθείτε εδώ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων κατά τον Κανονισμό ΕΕ (2016/679)

1. Συλλογή και Επεξεργασία των δεδομένων σας μέσω της ιστοσελίδας μας (φόρμες επικοινωνίας)

Τα προσωπικά σας δεδομένα, που εκουσίως καταχωρείτε στις αντίστοιχες φόρμες επικοινωνίας, συλλέγονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας, κατά τα παρακάτω: (Θα πρέπει να σας ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ότι μπορε΄΄ιτε να επικοινωνήσετε και τηλεφωνικά με την εταιρεία μας χωρίς να υποχρεούστε να καταχωρίσετε τα στοιχεία σας)

2. Υπεύθυνος επεξεργασίας

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται η εταιρεία μας "Versus Software", ΑΦΜ: 099070525, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λευκών Ορέων 1, ΤΚ 17342, email: info@versus-software.gr, τηλ. 210 9821788

3. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων.

Για συμβουλές και επεξηγήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και με την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας, επικοινωνώντας μαζί του είτε στο τηλ.: 210 9821788 είτε στο email : dpo@versus-software.gr

4. σκοπός - Νομική βάση Επεξεργασίας

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται για τους παρακάτω σκοπούς:
α) για την εξυπηρέτηση του εκάστοτε αιτήματος σας (επικοινωνία, προσφορά, πληροφορίες, αποστολή υλικού κλπ.), που υποβάλετε με την συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας επικοινωνίας. Η νομική βάση της επεξεργασίας για το σκοπό αυτό είναι η εκπλήρωση του αιτήματος σας και η παροχή εκ μέρους της εταιρείας μας της αιτούμενης υπηρεσίας.
β) εφόσον δώσετε την συγκατάθεση σας, για την απευθείας προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και την διενέργεια έρευνας αγοράς της εταιρείας μας (newsletters, sms κλπ), Η νομική βάση της επεξεργασίας για το σκοπό αυτό είναι η παροχή εκ μέρους σας ρητής συγκατάθεσης, με την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας συγκατάθεσης, που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας.

5. Χρονικό διάστημα Αποθήκευσης Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν και θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους συγκεκριμένους ως άνω σκοπούς και για εύλογο χρονικό διάστημα. Ενώ, όπου έχετε δώσει την συγκατάθεση σας, έως την ανάκληση της εκ μέρους σας.

6. Αποδέκτες

Τα προσωπικά σας δεδομένα για τον υπό στοιχεία ά) σκοπό, όποτε απαιτείται, για την βέλτιστη και ταχύτερη εξυπηρέτησα σας, σε εταιρείες που μας παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες για τον σχετικό σκοπό. Για τον υπό στοιχεία β) σκοπό, εφόσον δώσετε την συγκατάθεση σας, θα διαβιβαστούν και σε εταιρείες που τους παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες για τους σχετικούς σκοπούς.

7. Τα Δικαιώματά σας

Τα δικαιώματα σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, που μπορείτε να ασκείται υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κανονισμός ΕΕ (2016/679), ανάλογα με τον σκοπό και την νομική βάση επεξεργασίας τους, είναι τα εξής:
α) υποβολή αιτήματος για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους
β) εναντίωση στην επεξεργασίας τους,
γ) φορητότητα των δεδομένων σας,
δ) όπου έχει δοθεί, δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης.
Για την άσκηση των δικαιωμάτνω σας, επικοινωνήστε με την εταιρεία. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, επικοινωνήστε στο 210 9821788 Επίσης, σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράβαση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30-210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr

8. Επεξεργασία των δεδομένων σας κατά τη διάρκεια επίσκεψης σας στην ιστοσελίδα μας

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, δεν είναι υποχρεωτικό να καταχωρήσετε ή να αποκαλύψετε οποιαδήποτε στοιχεία που μπορεί να χαρακτηριστούν ως προσωπικά αναγνωρίσιμα, όπως π.χ. το όνομά ή τη διεύθυνση ή το τηλέφωνό σας. Όμως, κατά την διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να αποθηκεύονται ορισμένα στοιχεία τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα αυτή (λ.χ. η ιστοσελίδα από την οποία τυχόν συνδεθήκατε με την παρούσα ιστοσελίδα, ή ημερομηνία της επίσκεψής σας κλπ.) και δεν αφορούν το άτομο αυτό καθεαυτό. Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται με σκοπό να βελτιώσουμε την ποιότητα και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας. Η Versus Software σέβεται την επιθυμία σας για προστασία και εμπιστευτικότητα των προσωπικών σου δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, κατά τα παραπάνω, μόνο εφόσον εσείς εκουσίως τα καταχωρήσετε στις αντίστοιχες φόρμες επικοινωνίας.

9. Η Πολιτική της Εταιρείας μας

Η εταιρία πρωτίστως μέριμνα για την προστασία και ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται. Γι’ αυτό αναλαμβάνει την υποχρέωση να χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα υπεύθυνα, να τα επεξεργάζεται με τρόπο εμπιστευτικό και δίκαιο, αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και να τα προστατεύει από κάθε κακή χρήση. Για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η εταιρεία συλλέγει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απολύτως απαραίτητα και εφόσον εσείς έχετε επιλέξει να της χορηγήσετε. Η εταιρεία δεν μοιράζεται κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα σας με τρίτα μέρη, για δική τους εμπορική χρήση, εκτός αν προς τούτο, ρητώς, έχετε δώσει σχετική άδεια. Η εταιρεία θεωρεί υποχρέωση της να σας παρέχει σαφή γραπτή, αλλά και προφορική, ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που της έχετε χορηγήσει, ώστε να γνωρίζετε, με απόλυτη διαφάνεια τον σκοπό της επεξεργασίας τους, την κατηγορία/κατηγορίες των αποδεκτών τους και τις διαδικασίες που μπορείτε να ακολουθήσετε για την άσκηση όλων των νόμιμων δικαιωμάτων σας κλπ.
Η εταιρεία ρητά δεσμεύεται για την πιστή εφαρμογή αυστηρού πλαισίου ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων προσωπικού σας χαρακτήρα. Για καλύτερη επίτευξη του στόχου αυτού η εταιρία συνεχώς κάνει ελέγχους και έρχεται διαρκώς σε επαφή με όλους όσους θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην διαφύλαξη αυτής της ποιότητας των στοιχείων. Η εταιρεία θεωρεί χρέος της να παρακολουθεί τις εξελίξεις που διαδραματίζονται στον διαρκώς εξελισσόμενο χώρο του διαδικτύου και να δρα αναλόγως. Η εξασφάλιση ολοκληρωμένης ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αποτελεί για την εταιρεία όχι απλά υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις κανονιστικές απαιτήσεις αλλά κυρίως ένδειξη προσφοράς υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων προς τους πελάτες της, των οποίων τα δεδομένα επεξεργάζεται.